den konstnärliga gestaltningen/the artistic formation

Konstnärer:

Asbjörn Andresen

Lisa Sigfridsson

 

Den konstnärliga gestaltningen och arkitekturen är integrerade med varandra. Lösningarna har arbetats fram av skulptör Asbjörn Andresen och arkitekt Antonio Jorge Fontes tillsammans med den övriga projektgruppen. Målningarna är självständigt utförda av Lisa Sigfridsson inom den ramen.

 

Mer om arkitekturen här.

 

Mer om filosofin här (sidan under arbete).

 

Konstnärlig konsult för textilinstallationerna:

textilkonstnär Helena Cardoso

Utförare: Casa de La

 

Foto:

Padre Joaquim Félix Carvalho

Lisa Sigfridsson

Artists:

Asbjörn Andresen

Lisa Sigfridsson

 

The artistic formation and the architecture are integrated with each other. The solutions have been developed by Sculptor Asbjörn Andresen and  Architect Antonio Jorge Fontes together with the others in the project team. The paintings are independently made

by Lisa Sigfridsson within this framework.

 

More on the architecture here.

 

More on the philosophy here (the page in process).

 

Artistic consultant for the textile installations:

Textile artist Helena Cardoso

Performer: Casa de La

 

Photo:

Padre Joaquim Félix Carvalho

Lisa Sigfridsson

Översikt

Overview

koret/the chancel

Altaret/The Altar

Sten (diabas och granit), stål, svagt rinnande vatten. Altarbordet är diabas från Bohuslän, graniten från Portugal. Det rinnande vattnet symboliserar Jordanfloden, där Jesus döptes. (AA)

Stone (diabase and granite), steel, slowly running water. The altar table is diabase från Bohuslän, Sweden, the granite from Portugal. The running water symbolizes the River Jordan, where Jesus was baptized.

(AA)

The Body of Light

En ljusöppning från golv till tak, med ett membran i tunn marmor som silar dagsljuset – en annan tolkning av Kristusgestalten. (AA)

A light-opening from floor to ceiling, with a membrane of thin marble, sifting the daylight – another interpretation of  the Christ. (AA)

Ömhetens madonna/Our Lady of Tenderness

Ikonmålning i fem delar, inspirerad av den klassiska ikonmålningen Vladimirmadonnan, som sägs ha magiska helande egenskaper. Tempera. (LS)

Icon painting in five pieces, inspired by the classical icon painting Our Lady of Vladimir, who is said to have magical healing qualities. Tempera.

(LS)

processionskorset/the procession cross

Två lager portugisiskt mandelträ och ett lager cederträ från Libanon, delvis målat och guldbelagt. (AA)

Two layers of Portuguese almond wood and one layer of cedarwood from Lebanon, partly painted and gilded.

(AA)

långhuset/the nave

Översikt mot koret.

Overview towards the chancel.

Översikt mot ingången och Cheia de Graça Chapela.

Overview towards the entrance and Capela Cheia de Graça.

Maria

Skulptur i lindträ, silver och guld, placerad på första bänkraden.

Skulpturen med sitt enkla, okonstlade, formspråk är inspirerad av medeltida kyrkoskulptur. (AA)

Sculpture in linden wood, silver and gold, placed on the first row of benches.

The sculpture with its simple, natural, form-language is inspired by Medieval church sculpture. (AA)

 

bebådelsen / the conception

En triptyk i tempera med placering på vänstra sidan i långskeppets framdel. Den är öppen enbart under en begränsad tid av året i samband med firandet av Marie Bebådelse i början av december. Resten av året är den stängd. (LS)

 

A triptych in tempera, placed in the very front of the nave, on the left hand side. It is open only during a limited part of the year in connection to the celebration of the Conception of Mary in the beginning of December. The rest of the year it remains closed. (LS)

marie himmelsfärd / the assumption of mary

 

En triptyk i tempera med placering på högra sidan i långskeppets framdel. Den ska vara öppen enbart under en begränsad tid av året i samband med firandet av Marie Himmelsfärd. Resten av året är den stängd. (LS)

 

A triptych in tempera, placed in the very front of the nave, on the right hand side. It will be open only during a limited period of time in connection with the celebration of the Assumption of Mary. The rest of the year it remains closed. (LS)

Via Crucis

En serie på sju målningar (ett koncentrat av Via Crucis traditionella fjorton stationer) om de händelser som ledde fram till Jesu korsfästelse och död. (LS)

A series of seven paintings (a condensation of the Via Crucis´s traditional fourteen stations) about the events that led to the crucifixion and death of Jesus.

(LS)

Ambon

Pulpeten från vilken texten läses.

The pulpet from which the text is being read.

(AA)

Örat/The ear

En granitsten reser sig från golvet på nedervåningen genom trätaket upp till övervåningen, där den utgör grund för altaret i Capela Cheia de Graca. I stenen är infogat ett öra i marmor och vid det står en stol, allt för en stund av inre lyssning.

A granite stone rises from the ground floor, through the ceiling, up to the upper floor, where it makes the basis for the altar in Capela Cheia de Graca. In the stone is inserted an ear in marble, and beside it is placed a chair, all for a moment of inner listening. (AA)

 

Pia

Behållaren för vigvattnet. Blå granit.

The holy water container. Blue granite. (AA)

tolv kors/twelve crosses

Runt kyrkan har enligt traditionen inristats tolv kors i stenen. När de har smorts med olja är kyrkan invigd.

Around the church twelve crosses have, according to tradition, been carved out in the stone. When they have been anointed with oil the church is inaugurated.

(AA)

tabernaklet/The tabernacle

Skrinet, där nattvardsbrödet och -vinet förvaras. Lindträ och silver. (AA)

The cabinet, where the holy communion bread and wine are kept. Lindenwood and silver.

(AA)

via lucis

En serie på elva målningar (ett koncentrat av Via Lucis traditionella fjorton stationer) som beskriver händelserna från Jesu uppståndelse fram till himmelsfärden och pingsten. (LS)

A series of eleven paintings (a condensation of the Via Lucis traditional fourteen stations) which describes the events from the Resurrection up to the Ascension and Pentecost. (LS)

textiler/textiles

För att sila ljuset och skapa atmosfär är fönstren täckta av handvävda textiler i ull och lin. Väven är gles för att skapa rätt balans mellan ljus och icke ljus. (HC/CdL)

To sift the light and create atmosphere the windows are covered with hand-woven textiles in wool and linen. The weft is sparse to create the right balance between light and no light.

(HC/CdL)

capela  cheia de graça

Ett litet kapell för ungdomsverksamheten, placerat längst bak i kyrkorummet.

Bärande element är en skog av träpelare från golv till tak. Ingången till kapellet finns på andra våningen, över huvudingången.

A small chapel for the youth activities, placed in the far end of the church space.

Load-bearing elements are a forest of wooden pillars from floor to ceiling. The entrance to the chapel is on the first floor, above the main entrance.

Mer om arkitekturen här.

More on the architecture here

altaret/The altar

En lodrät sten reser sig uppåt från golvet på bottenvåningen genom träbjälklaget på andra våningen för att utgöra basen för altaret. "På denna klippa skall jag bygga min kyrka." (AA)

A vertical stone rises upwards from the ground floor through the substructure of the second floor to form the basis of the altar. "On this rock I will build my church."

(AA)

pia

Behållaren för vigvattnet. Blå granit. (AA)

The container for the holy water. Blue granite.

(AA)

tabernaklet

Platsen där nattvardsbrödet förvaras. (AA)

The place for the bread of the holy communion. (AA)