arkitekturen/the architecture

Kyrkan är från 1940-talet, byggd i sten, troligen från en mycket äldre kyrkobyggnad, och med spår av efterkrigstidens knappa villkor.

Den utstrålade ett slags obekväm kyla och akustiken var undermålig. Man ville ha en ny kyrka med bättre funktion och större skönhet

och beslöt att göra om hela kyrkorummet. Tak och golv togs bort, det enda som behölls var de solida och vackra stenväggarna.

 

The church is a building from the 1940-ies, built in stone, probably from a much older church building, and with traces from the postwar period´s scanty conditions. It radiated a kind of uncomfortable coldness and the acoustics were not good. A new church was wanted, with better function and higher beauty. Thus it was decided to re-make the whole church space. Roof and floor were taken away, the only thing that was kept were the solid and beautiful stone walls.

 

långhuset/the nave

Betongvalvet täcker enbart långhuset, i koret har yttertaket fått vara synligt.

The vault covers only the nave, in the chancel the outer roof has been

kept visible.

Ett nytt yttertak i aluminiumplåt med ljusinsläpp byggdes. Under det nya taket konstruerades, med utnyttjande av betongteknikens senaste rön, ett lätt valv som svävar ett par meter över marken och omger luftrummet. Valvet sträcker sig över hela långhuset och hänger till synes fritt, men hålls på plats av ett antal stänger i galvaniserat stål, som spänts från vägg till vägg. I tunnelväggen är ett antal ljusinsläpp ursågade i rytmisk ordning. Så har kyrkan fått en ny och mycket bättre akustik, ett intressant och vackert ljus och en ny känsla av rymd.

Belysningen utgörs av ett hundratal LED-lampor, hängande på samma höjd från taket, ca fyra meter över golvet.

 

A new aluminum roof with light-inserts was built. Using the latest concrete technology a thin vault was shaped under the new roof, hovering two meters over the ground, encompassing the space. The vault stretches along the whole nave, and seemingly hangs in free air, but is being kept in place by a number of thin galvanized steel rods, suspended from wall to wall. A number of light-inserts are cut out in the concrete in rhythmical order. Thus the church has been given new and much better acoustics, an interesting and beautful light and a new sense of space.

The lighting consists of around a hundred of LED-bulbs, hanging on the same height from the ceiling, about four meters above the floor.

Ett nytt golv av stenplattor lades direkt på det underliggande jordgolvet, med värmeslingor knutna till ett solvärmesystem. Golvet har en uppåtlutning på 2% från entrén till altaret.

A new floor of stone slabs was laid directly on the earthen floor underneath, with heating coils connected to a solar heating system. The floor has an inclination of 2 % up from the entrance to the altar.

den fulla nådens kapell (capela cheia de graça)

the full of grace chapel (capela cheia de graça)

Runt kapellet, som inte har några slutna väggar utan är öppet mot resten av kyrkorummet, löper av säkerhetsskäl en metallsarg.

Round the chapel, that doesn´t have any closed walls but is open to the rest of the church space, runs for saftey reasons a metal border.

Längst bak i kyrkorummet är infogat ytterligare ett rum, ett mindre, som vilar på en skog av träpelare som reser sig från golv till tak. Kapellets golv ligger på andra våningen och ingången är således en trappa upp, ovanför huvudentrén. Här håller ungdomsverksamheten hus. Träpelarskogen utgör också en behaglig övergång från entrén till det stora kyrkorummet.

In the far end of the church space is inserted another, smaller, space, resting on a forest of wooden pillars, rising från floor to ceiling. The floor of the chapel is on the first floor and the entrance thus is up the stairs behind the main entrance. Here the the youth activities take place. The wooden pillar forest also makes a pleasant transition from the entrance to the bigger church space.

Altaret vilar på en granitpelare, vars bas är  bottenvåningens golv.

The altar rests on a granite pillar whose basis is the ground floor.

claustro

I direkt anslutning till kyrkan ligger ett stort rum med 15 m takhöjd, som används för sociala och kulturella ändamål, alltifrån konserter och bio till privata fester och förenings- och skolaktiviteter. Tonvikt lades på att behålla rummet så tomt, och därmed så flexibelt, som möjligt. Enda objekt är en trappa och  en liten ek, som med tiden beräknas växa ordentligt. Taket kan justeras för utluftning och avskärmning av ljuset.

 

Directly in conjunction with the church is a big room of 15 m ceiling height, which is used for social and cultural activities, from concerts and cinema to private parties and activities for organizations and schools. Emphasis was put on keeping the space as empty, and thus as flexible, as possible. The only objects are some stairs and a small oak, that is counted on growing considerably with time. The roof is adjustable for airing and screening of the light.